Regulamin SZTAFETA

I. Cel zawodów
Popularyzacja kolarstwa górskiego, biegania i turystyki rowerowej ogółem, promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych, zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania, połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem

II. Nazwa imprezy
CROSS DUATHLON HOTEL POLANICA RESORT & SPA

III. Organizator

Hotel Polanica *** Resort & Spa, ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój (firma: Dom.Developer Resort sp. z o.o., ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław, NIP: 898-220-52-44)

Oficjalna strona internetowa duathlonu: www.duathlonpolanica.pl

Kontakt w sprawie Cross Duathlonu: Jakub Biernacki e-mail: biuro@duathlonpolanica.pl tel. + 48 512 434 124

IV. Termin i miejsce imprezy
10 czerwca 2017 (sobota)
Hotel Polanica Resort & Spa, ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój

V. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami SZTAFETY (2 osoby) mogą być osoby, które spełnią następujące warunki:

 1. Jedna osoba biegnie, druga osoba jedzie na rowerze.
 2. Zapiszą się na imprezę elektronicznie na stronie internetowej: www.sts-timing.pl lub poprzez aplikację na stronie www.duathlonpolanica.pl , gdzie ta metoda jest szczególnie preferowana lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
 3. Dokonają opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez przelew internetowy). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
 4. Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnicy akceptują poniższą klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w wyżej wymienionych zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp). Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Cross Duathlonu w Polanicy-Zdroju organizowanego przez Hotel Polanica Resort & Spa.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Hotel Polanica Resort & Spa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

  Prawo do startu w Cross Duathlonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik Cross Duathlonu Hotelu Polanica Resort & Spa jest zobowiązany do jazdy na rowerze w kasku. Nieposiadanie kasku w czasie jazdy będzie karane dyskwalifikacją.

VI. Opłaty startowe – SZTAFETA

 1. 110 zł – koszt uczestnictwa w zawodach, zawodnicy muszą być zgłoszeni do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu poprzez system płatności STS-Timing.
 2. W przypadku płatności przelewem po 31.05.2017 wymagane jest okazanie w Biurze Zawodów dowodu wpłaty. W dniach 9 – 10.06.2017 płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.

  Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób, łącznie dla osób startujących pojedynczo jak i sztafet.

VII. Świadczenia dla zawodników
Uczestnicy Cross Duathlonu Hotel Polanica Resort & Spa w ramach wpisowego otrzymują:

 • numer startowy z chipem
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (napoje, owoce, słodycze, itp.)
 • grill po zawodach (kiełbasa, bigos, ziemniaki pieczone, pieczywo, ogórek, napój)
 • pomiar czasu
 • oznaczone trasy
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania maratonu
 • medal pamiątkowy
 • nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników na zasadzie loteryjnej oraz puchary dla najlepszych 

VIII. Program zawodów – SZTAFETA

Piątek 9 czerwca 2017, Hotel Polanica Resort & Spa
16:00 – 19:00zapisy, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów

Sobota 10 czerwca 2017, Hotel Polanica Resort & Spa
07:30 – 9:30 – zapisy, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów, wprowadzanie rowerów do strefy zmian w hali sportowej
10.15 – zamknięcie strefy zmian w hali sportowej oraz odprawa zawodników
10:30 – otwarcie sektora startowego, oficjalne otwarcie imprezy
11.00 – start Cross Duathlonu (wszyscy uczestnicy – oba dystanse dla osób startujących pojedynczo oraz startujących w ramach sztafety)
12:30 – rozpoczęcie korzystania z grilla przez uczestników Cross Duathlonu
14.00 – 15.00 – dekoracje Duathlonu, dokładna godzina zostanie podana po zakończeniu zawodów
14:00 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian
14:30 – zamknięcie trasy

Program imprezy może ulec zmianie, o czym organizator powiadomi uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian minutowego programu imprezy wynikających ze specyfiki zawodów sportowych.

IX. Dystans – SZTAFETA

Cross Duathlon Hotel Polanica Resort & Spa będzie rozgrywany na jednym dystansie dla SZTAFETY:
bieg 5 km – rower 24 km – bieg 2,5 km

X. Trasa

 1. Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
 2. Trasa biegowa i rowerowa będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych i taśm foliowych.
 3. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zbłądzenia i utraty zdrowia.
 4. Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadku wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestników zawodów, będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
 5. Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub numer alarmowy Duathlonu…………..
 6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 7. Na trasie zawodów będą znajdować się punkty z napojami chłodzącymi podawanymi przez wolontariuszy.
 8. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 9. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem.
 11. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 12. Zawodnicy nie mogą jechać na rowerze w strefie zmian.
 13. Zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych i innych z jakimkolwiek wspomaganiem zewnętrznym.

XI. Zasady fair-play

 1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie.
 3. Uczestnicy muszą się liczyć z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 4. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
 5. ) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

XII. Ruch drogowy
Cross Duathlonu będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XIII. Kategorie wiekowe – SZTAFETA
OPEN
W ramach jednej sztafety istnieje możliwość startu dwóch kobiet, dwóch mężczyzn lub kobiety i mężczyzny.
Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w jednej kategorii – OPEN. Zwycięzcami w kategorii zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

XIV. Nagrody – SZTAFETA
Zostaną wręczone trofea sportowe (puchary i medale) w kategorii OPEN. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Hotel oraz Sponsorów będą wręczane podczas dekoracji zwycięzców, nagrody będą wydawane na zasadzie loterii, każdy uczestnik Cross Duathlonu będzie mógł uczestniczyć w loterii. Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagród.

XV. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
 • dyskwalifikacja

XVI. Uwagi 
Uwagi odnośnie przebiegu Cross Duathlonu oraz wyników należy składać w czasie trwania zawodów w formie pisemnej do Sędziego głównego zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.

XVII. Posiłek regeneracyjny
Na posiłek regeneracyjny po zawodach składa się grill (kiełbasa, bigos, ziemniaki opiekane, ogórek, pieczywo, napój). Prawo do skorzystania mają osoby posiadające kupon. Zawodnicy biorący udział w Cross Duathlonie otrzymują kupon w pakiecie startowym. Osoby towarzyszące oraz kibice mogą również skorzystać z posiłku wykupując kupon w Biurze Zawodów.

XVIII. Informacje dodatkowe

Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów. Czas mierzony jest od startu do mety, łącznie ze strefą zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach, czy biegnąc po trasie Cross Duathlonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników Cross Duathlonu, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Pobierz regulamin w wersji PDF

Znajdź nas na:
Polanica Zdrój
BIURO ZAWODÓW
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój
tel: 512 434 124
FORMULARZ KONTAKTOWY

(c) 2017 Cross Duathlon Polanica Hotel Resort & SPA   |   wykonanie: sportsBRND.pl